top of page

"Foreningens formål er at varetage borgernes almene lokale samfundsinteresser og at være initiativtagende på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere, samt tilgodese medlemmernes behov for sociale, oplysende og kulturelle aktiviteter."

                                                                           Vedtægter for Sejet Borgerforening


§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn: Sejet Borgerforening
Hjemsted: Sejet, 8700 Horsens
Foreningens cvr-nr.: 3238 5583


§2 Formål
Foreningens formål er at varetage borgernes almene lokale samfundsinteresser og at være initiativtagende på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere, samt tilgodese medlemmernes behov for sociale, oplysende og kulturelle aktiviteter.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Medlemsskabet omfatter tillige medlemmets evt. husstand, indtil disse fylder 18 år. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed og opkræves for et år ad gangen.
Indmeldelse kan ske til ethvert medlem af foreningens bestyrelse. Medlemskab er gyldigt, når kontingentet er betalt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær og kan ske når som helst. Indbetalt kontingent refunderes ikke.


§4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmer, opslag i byen og evt. ved annoncering i et medie med stor lokal udbredelse. Samtidig med indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v. formanden
3. Beretninger fra udvalg
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent for kommende år, som opkræves i første kvartal.
7. Valg ifølge vedtægter
8. Eventuelt


§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det.
Skriftlig begæring herom med begrundelse skal fremsættes over for formanden.
Reglerne for indkaldelse følger reglerne for den ordinære generalforsamling.


§6 Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal.
Ændring af foreningens vedtægter skal afgøres ved en generalforsamling, hvor mindst 1/5 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Er der ved en generalforsamling med vedtægtsændring(-er) på programmet ikke mødt det tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling inden for en måned med mindst fem dages varsel. Ved denne generalforsamling træffes beslutning ved almindelig flertal.
En ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære.


§7 Stemmeret
Ethvert medlem over 18 år, der har indbetalt forfaldent kontingent, og som møder personligt op på generalforsamlingen, er stemmeberettiget.


§8 Ledelse
Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
På lige årstal vælges tre medlemmer, en suppleant og en revisorsuppleant.
På ulige årstal vælges to medlemmer, en suppleant og en revisor.
Hvis et medlem af bestyrelsen eller revisor afgår i valgperioden, indtræder en suppleant for den resterende valgperiode. Den indtrædende suppleant er den person, der er valgt for samme periode som det afgående medlem.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


§9 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. De tre førstnævnte danner forretningsudvalg.
Bestyrelsen har ret til at uddelegere ansvar til personer udenfor bestyrelsen. Personer med dette ansvar refererer til bestyrelsen.


§10 Tegningsret
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
Foreningens medlemmer kan ikke pålægges en personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.


§11 Forretningsorden
Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens virke m.v.
Forretningsordenen bliver løbende justeret og udbygget efter behov.
Det er bestyrelsens ansvar, at beslutninger og retningslinjer fastlagt i forretningsordenen overholdes.


§12 Udvalg
Bestyrelsen nedsætter udvalg, der varetager afgrænsede opgaver/aktiviteter med ansvar overfor bestyrelsen.
Udvalgene kan bl.a. være
1. Foredragsudvalg
2. Festudvalg
3. Ekskursionsudvalg
4. Lokalarkiv
Der udarbejdes retningslinjer, vedtægter eller lign. for hvert udvalg.


§13 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§14 Kontingent
Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes på generalforsamling for året efter i hvilket generalforsamlingen finder sted. Kontingent opkræves i første kvartal året efter. Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingent.


§15 Nedlæggelse af foreningen
For foreningens nedlæggelse kræves afholdt to generalforsamlinger med mindst en uges mellemrum jf. §6.
Den sidste generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.
Ovenstående vedtægter træder i kraft efter godkendelse på ekstraordinær generalforsamling den 8. november 2022

bottom of page