top of page

"Foreningens formål er at varetage borgernes almene lokale samfundsinteresser og at være initiativtagende på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere samt at forestå driften af Sejet Kultur- og Forsamlingshus, med henblik på at tilgodese medlemmernes behov for sociale, oplysende og kulturelle aktiviteter.  Forsamlingshuset har til huse i de af Sejet Kro lejede lokaler på Sejet Bygade 16, Sejet, 8700 Horsens"

Vedtægter:

 

Vedtægter for Sejet Borgerforening og Forsamlingshus

§1  Navn og hjemsted

Foreningens navn: Sejet Borgerforening og Forsamlingshus

Binavn 1: Sejet Borgerforening

Binavn 2: Sejet Kultur- og Forsamlingshus

Hjemsted: Sejet, 8700 Horsens

Foreningens cvr-nr.: 3238 5583

 

§2  Formål

Foreningens formål er at varetage borgernes almene lokale samfundsinteresser og at være initiativtagende på områder, der skønnes at være til gavn for egnens beboere samt at forestå driften af Sejet Kultur- og Forsamlingshus, med henblik på at tilgodese medlemmernes behov for sociale, oplysende og kulturelle aktiviteter.  Forsamlingshuset har til huse i de af Sejet Kro lejede lokaler på Sejet Bygade 16, Sejet, 8700 Horsens.

 

§3  Medlemmer

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Medlemsskabet omfatter  tillige medlemmets evt. husstand, indtil disse fylder 18 år. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed og opkræves for et år ad gangen.

Indmeldelse kan ske til ethvert medlem af foreningens bestyrelse. Medlemskab er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær og kan ske når som helst. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§4  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i forsamlingshuset og ved e-mail til medlemmer med e-post og evt. ved annoncering i et medie med stor lokal udbredelse. Samtidig med indkaldelsen meddeles generalforsamlingens dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v. formanden

 3. Beretninger fra udvalg

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 6. Fastsættelse af kontingent for kommende år, som opkræves i første kvartal.

 7. Valg ifølge vedtægter

 8. Eventuelt

 

§5  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer ønsker det.

Skriftlig begæring herom med begrundelse skal fremsættes over for formanden.

Reglerne for indkaldelse følger reglerne for den ordinære generalforsamling.

 

§6   Beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

Beslutninger træffes ved almindelig flertal.

Ændring af foreningens vedtægter skal afgøres ved en generalforsamling, hvor mindst 1/5 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Er der ved en generalforsamling med vedtægtsændring(-er) på programmet ikke mødt det tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling inden for en måned med mindst fem dages varsel. Ved denne generalforsamling træffes beslutning ved almindelig flertal.

En ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære.

 

§7   Stemmeret

Ethvert medlem over 18 år, der har indbetalt forfaldent kontingent, og som møder personligt op på generalforsamlingen, er stemmeberettiget.

 

§8  Ledelse

Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.

På lige årstal vælges tre medlemmer, en suppleant og en revisorsuppleant.

På ulige årstal vælges fire medlemmer, en suppleant og en revisor.

Hvis et medlem af bestyrelsen eller revisor afgår i valgperioden, indtræder en suppleant for den resterende valgperiode. Den indtrædende suppleant er den person, der er valgt for samme periode som det afgående medlem.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

§8a  Ledelse i sammenlægningsfasen

I kalenderåret 2015 består foreningens bestyrelse af den valgte bestyrelse for Sejet Borgerforening og den valgte bestyrelse for foreningen Sejet Kultur- og Forsamlingshus, altså i alt 10 medlemmer.

Ved stemmelighed i denne periode tæller formandens stemme for to.

Ved generalforsamlingen i 2016 reduceres antallet til syv medlemmer.

 

§9  Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  De tre førstnævnte danner forretningsudvalg.

Bestyrelsen har ret til at uddelegere ansvar til personer udenfor bestyrelsen. Personer med dette ansvar refererer til bestyrelsen.

 

§10   Tegningsret

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Foreningens medlemmer kan ingensinde pålægges en personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§11   Forretningsorden

Bestyrelsen er pligtig til at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens virke m.v.

Forretningsordenen bliver løbende justeret og udbygget efter behov.

Det er bestyrelsens ansvar, at beslutninger og retningslinjer fastlagt i forretningsordenen overholdes.

 

§12   Udvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg, der varetager afgrænsede opgaver/aktiviteter med ansvar overfor bestyrelsen.

Udvalgene kan bl.a. være

 1. Foredragsudvalg

 2. Festudvalg

 3. Ekskursionsudvalg

 4. Udlejningsudvalg

 5. Lokalarkiv 

 6. Rengørings- og vedligeholdelsesudvalg

 7. Alléudvalg

Der udarbejdes retningslinjer, vedtægter eller lign. for hvert udvalg.

 

§13  Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§14  Kontingent

Kontingent for foreningens medlemmer fastsættes på generalforsamling for året efter i hvilket generalforsamlingen finder sted. Kontingent opkræves i første kvartal året efter. Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingent.

 

§14  Nedlæggelse af foreningen

For foreningens nedlæggelse kræves afholdt to generalforsamlinger med mindst en uges mellemrum jf. §6.

Den sidste generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.

 

Ovenstående vedtægter træder i kraft efter godkendelse på generalforsamlingen den 6. marts 2015

 

 

 

04.02.15/TJ    rev. 16-03-2022/LGM

 

 

bottom of page